Kako zagotavljamo varnost vašega otroka?

Nedeljski prihodi

Dijaki prihajajo v dijaški dom ob nedeljah med 17. 00 in 21. 00. V primeru, da se bo dijak vračal zaradi prevoza kasneje ali da bo prihajal v dijaški dom šele ob ponedeljkih, morajo starši oz. zakoniki zastopniki dijaka (v nadaljevanju starši) podati vzgojitelju pisno izjavo o času njegovega prihoda. V primeru, da izjemoma pride do takšne situacije, morajo starši telefonsko ali po elektronske pošti to sporočiti vzgojitelju.

Odjava prehrane

Hrana se mora odjaviti dan prej do 10. ure zjutraj, v izjemnih primerih (npr. bolezen) se lahko odjavi isti dan. Odjava prehrane je možna iz točno določenih vzrokov, kot so: bolezen, delovna praksa, šolski izlet, obvezne izbirne vsebine, napovedana odsotnost nad 3 dni, prosti dnevi po urniku, šolske obveznosti, smrt v družini, zdravniški pregled, krvodajalska akcija, raziskovalna dejavnost, tekmovanja, ministrovi dnevi, nastopi. Prehrane ni možno odjaviti samo zato, ker nekomu tisti dan hrana ni všeč.

Posameznih obrokov ni možno odjavljati, razen v izjemnih primerih zaradi šolskega urnika, soglasje za odjavo poda ravnatelj.

Ravnanje v primeru nočne odsotnosti

V primeru, da na večernem popisu ugotovimo, da dijaka ni v sobi in da nima dovolilnice, dijaka pokličemo po telefonu, da izvemo, kje je in ali je z njim vse v redu. V primeru, da se dijak takoj zatem ne vrne v dijaški dom ali da se po telefonu ne dogovorimo drugače (npr. da mu izjemoma damo dovolilnico), obvestimo starše.

Kako ravnamo v primeru zdravstvenih težav otroka?

V primeru, da se dijak zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja ne udeleži pouka, prisotni vzgojitelj z njim opravi pogovor o zdravstveni težavi. Nato se vzgojitelj posvetuje s starši ali bodo dijaka odpeljali domov k osebnemu zdravniku. V slučaju težje zdravstvene težave, ga prisotni vzgojitelj spremi k dežurnemu zdravniku ali na urgenco.

Kako zagotavljamo varnost otroka?

Vzgojitelji so v dijaškem domu prisotni od 7. 00 do 22. 00, sicer pa je 24 ur organizirana vratarska služba. Če ima dijak kakršnekoli težave, jih sporoči svojemu vzgojitelju (če je nujno, kateremukoli prisotnemu vzgojitelju), ki bo v skladu s težavo ustrezno ukrepal.

Kakšne so dolžnosti staršev?

Starši so dolžni:

  • izvrševati sklenjeno pogodbo o bivanju dijaka v domu,
  • spremljati dijakovo bivanje in sodelovati pri vzgojni obravnavi,
  • obveščati dom o zadevah, ki so pomembne za vzgojno izobraževalno delo, dijakovo varnost in zdravje in
  • aktivno sodelovati s strokovnimi delavci doma.

V dijaškem domu je prepovedano: nasilno vedenje; izvajanje nedovoljenih načinov uvajanja novincev v dijaškem domu (iniciacija, «krst« in podobno); prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje in uživanje alkohola ali drugih drog; kajenje znotraj prostorov dijaškega doma in na funkcionalnem delu okolice doma; prihajanje in prisotnost pod vplivom alkohola ali drugih drog; prinašanje, posedovanje in uporaba predmetov in sredstev, ki lahko ogrožajo varnost in zdravje ljudi ali poškodujejo premoženje; ogrožanje varnosti, svojega zdravja in drugih; posedovanje živali; onesnaževanje in uničevanje žive in nežive narave v okolici doma; kakršnokoli dejanje oz. opustitve dejanj, ki povzročajo materialno ali nematerialno škodo sebi ali drugim oz. ogrožajo ljudi, naravo, okolje, stvari in premoženje; odnašanje drobnega inventarja in drugih sredstev iz za to določenih prostorov; prenočevanje v drugih sobah brez dovoljenja vzgojitelja; prenočevanje zunaj DD brez dovoljenja staršev in vednosti vzgojitelja; prenočevanje gostov brez predhodne prijave; obiskovanje dijakov po drugih sobah, s čimer motijo mir v sobah oziroma v vzgojni skupini.

Kako poteka postopek izpisa iz dijaškega doma?

Dijak izstopi iz dijaškega doma, če:

  • mu preneha status dijaka, in sicer v tednu dni po prenehanju statusa, razen če se dogovori drugače;
  • je izključen (po dokončnosti sklepa o izključitvi);
  • na lastno željo z odpovednim rokom 30 dni, rok je izjemoma lahko krajši iz utemeljenih razlogov.

Če dijak izstopi na lastno željo, mu dijaški dom izda izpisnico, ki vsebuje izjavo o izstopu, soglasje staršev ter potrdilo s strani doma, da je dijak vrnil prejeto domsko opremo in poravnal druge obveznosti do doma.

DOSTOPNOST